كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

آموزش و تعمیرات

به زودی فایل های مربوط به انواع dvr و سیستم های برنامه پذیر و سایر مطالب جهت تعمیرات در این بخش قرار خواهد گرفت